Port State Control

Port State Control (PSC)

En Port State Control (PSC), på dansk også kaldet en Havnestatskontrol, er en kontrol af internationale fartøjer der lander i ens havn. Kontrollen skal afdække om fartøjet overholder internationale regler og give en oversigt over fartøjets fangst.

Der er altid to myndigheder, der skal godkende landing af fangst: flagstatsmyndigheden, som validerer fangstoplysningerne, og havnestatsmyndigheden, som godkender og eventuelt inspicerer landingen. Hvis flagstatsmyndigheden afviser PSC’en, så bliver man også nægtet adgang til landets havne. Derfor er det vigtigt at man oplyser alting korrekt.

GFLK fungerer som havnestatsmyndighed for udenlandske fartøjer, der lander i Grønland, og som flagstatsmyndighed for grønlandske fartøjer, der lander i udenlandske havne. Når fartøjet har fået godkendt sin PSC og ankommer i havn, kan fartøjet også bliver underlagt en fysisk inspektion som kontrol af de meldte omstændigheder. Hvert land har et vist procenttal af fysiske inspektioner som de skal foretage hvert år, så det er ikke alle landinger, der medfører en inspektion.
 

GFLK varetager opsyn med tre forskellige slags PSC’er som er beskrevet nærmere i de følgende sektioner som også inkluderer links til de relevante blanketter der skal udfyldes. Havnestatsmyndigheden sender blanketterne til flagstatsmyndigheden, der skal bekræfte og returnere blanketterne til havnestatsmyndigheden, som derefter kan godkende eller afvise landingen.

PSC-1: Havnestatskontrol (Port State Control) af udenlandske fartøjer i grønlandsk havn

Udenlandske fartøjer med fangst om bord, som ikke tidligere har været landet, må udelukkende anløbe en havn i Grønland, der er anvist af Grønlands Fiskerilicenskontrol, efter tilladelse fra havnestatsmyndigheden. Dette gælder, uanset om det er med henblik på landing, omladning eller for at modtage service.

De anviste havne for landing af fangst er Nuuk og Sisimiut. Listen over anviste havne for service kan findes på NEAFC’s eller NAFO’s hjemmeside.

Udenlandske fartøjer, der ønsker at anløbe eller søge om service i en havn i Grønland, skal give meddelelse herom til GFLK som havnestatsmyndighed senest 3 arbejdsdage før forventet ankomst. Hvis man herefter ønsker at annullere meddelelsen om forventet ankomst, kan dette gøres op til 24 timer før den oprindelige forventede ankomst.

Hvis man fisker videre efter at have indsendt sin PSC, så skal man starte med at annullere den oprindelige PSC. Dette gøres ved at indsende den oprindelige PSC med ‘Annulleret’ skrevet på tværs henover dokumentet. Herefter indsender man en ny PSC med den opdaterede fangst, og man vil herefter kunne beholde sin først anførte tid. Hvis ikke man tager kontakt til GFLK, eller man får afvist sin PSC, så vil man blive nægtet landing. GFLK har ydermere en aftale med transportører som RAL og Blue Water om at nægte transport af varer, og fangsten vil herefter tages i forvaring. Hvis det vurderes at fangsten ville gå til grunde, så kan denne sælges og værdien tages i bevaring. Grønlands Selvstyre er ikke erstatningspådragende for eventuelle tab i forbindelse med salg.

GFLK kan til enhver tid fastsætte en anden tidsfrist.

Blanket til udfyldelse kan hentes her (ENG): Part A udfyldes af skipper eller bemyndiget agent og indsendes til GFLK, og GFLK videresender blanketten til flagstaten med kopi til skipper. Hvis alt er i orden, så udfylder og underskriver flagstaten part B og sender blanketten tilbage til GFLK, hvorefter GFLK udfylder og underskriver part C og sender det færdige dokument tilbage til skipper. Hvis flagstaten ikke kan validere blanketten, så sender GFLK det afviste dokument tilbage til skipper som så kan påbegynde processen på ny.

En liste over FAO-koder kan hentes her.

Havnestatskontrol (Port State Control) af fangster fisket i NEAFC-regulerede områder

Grønland har indgået en aftale med the North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) om, at fartøjer skal sende et PSC-certifikat inden de lander deres fisk i hele Nordatlanten. Port State Control (PSC) gælder for landing af alle fiskeriprodukter fra NEAFC’s konventionsområde (øst for 42 W). Fartøjer, der alene lander ferske tankførte produkter i udlandet fanget i NEAFC’s konventionsområde er også omfattet af PSC.

Man skal normalt indberette de mængder, man vil indhandle, senest tre arbejdsdage før landing. Lander man i Norge, kan man dog vente med at indberette indtil 24 timer før landing. Man skal indberette, om man lander sin egen fangst, eller om man lander fangst, man har fået omladet fra et andet fartøj. Det er GFLK, der bekræfter disse oplysninger for grønlandske fartøjer i virke som flagstatsmyndighed. Man må ikke anløbe i havn eller påbegynde landing eller omladning før GFLK har bekræftet PSC’en, og hvis GFLK afviser PSC’en, så vil man også blive afvist af havnestatsmyndigheden.

På North East Atlantic Fisheries Commision (NEAFC) er der mulighed for at indberette online via en selvbetjening. Man skal først oprettes som skipper, således at man kan tilgå selvbetjeningen og anmode om PSC. Man kan også hente vejledning, samt listen over godkendte havne (designated ports), der gælder for NEAFC’s områder.

Både havne- og flagstatsmyndigheden godkender eller afviser landingen via selvbetjening. Som skipper kan man følge status på din PSC-anmodning på hjemmesiden.

Havnestatskontrol (Port State Control) af fangster fisket i NAFO-regulerede områder

Grønland har indgået en aftale med the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) om, at fartøjer skal sende et PSC-certifikat inden de lander deres fisk i hele Nordatlanten. Port State Control (PSC) gælder for landing af alle fiskeriprodukter fra internationalt farvand fra NAFO’s konventionsområde (vest for 42 W).

Man skal indberette de mængder, man vil indhandle, senest tre arbejdsdage før landing. Man skal indberette, om man lander sin egen fangst, eller om man lander fangst, man har fået omladet fra et andet fartøj. Det er GFLK, der bekræfter disse oplysninger for grønlandske fartøjer i virke som flagstatsmyndighed. Man må ikke anløbe i havn eller påbegynde landing eller omladning før GFLK har bekræftet PSC’en, og hvis GFLK afviser PSC’en, så vil man også blive afvist af havnestatsmyndigheden.

Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) kan man hente regelsættet, og man kan hente PSC-blanketterne og listen over godkendte havne (designated ports). Blanketterne skal sendes til havnestatsmyndigheden i den havn, hvor man vil lande sin fangst. Kontaktadresser, e-mail og faxnumre for godkendte havne findes på hjemmesiden. 

Læs også...

EU certificering

Her kan du læse om EU certificering, og hvordan du sikrer dig, at din eksport er certificeret

Port State Control

Her kan du læse om Port State Control,
og hvordan du laver PSC certifikater

Scroll to Top