Bemanding af fartøjer

Alle grønlandsk registrerede fartøjer over 24 meters længde overalt (LOA) som fisker erhvervsmæssigt er omfattet af bemandingsbekendtgørelsen.

Der gælder at: 

  • Mindst 60 % af officererne skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i de to forudgående kalenderår. De skal også være fuldt skattepligtige til Grønland, og have været fuldt skattepligtige til Grønland i de to forudgående kalenderår. 
    • Officerer er defineret som skipper, styrmænd, kok/hovmester, trawlbas og fabriksledere og fabriksformænd.
  • 100 % af de almene besætningsmedlemmer skal have folkeregisteradresse i Grønland og have haft folkeregisteradresse i de to forudgående kalenderår. De skal også være fuldt skattepligtige til Grønland, og have været fuldt skattepligtige til Grønland i de to forudgående kalenderår.
  • Der er ingen bopæls- eller skattekrav for teknisk personale; maskinchef, maskinmestre og andet personale, der udelukkende beskæftiger sig med vedligeholdelse af fabriksanlæg.
  • Derudover skal bemandingslisten være fuldstændig og inkludere alle former for passagere, såsom men ikke begrænset til: observatører, inspektører, aspiranter, overtallige, osv.
  • Enhver stillingsbetegnelse, der ikke med god rimelighed kan sidestilles med en af de ovennævnte kategorier, vil blive betragtet som tilhørende den almene del af besætning. Med indførelse af elektronisk logbog vil det dog kun være muligt at vælge de i bekendtgørelsen fastsatte kategorier.

Definitionen af folkeregistreret adresse er enhver grønlandsk adresse, som er registreret i det grønlandske CPR-register. Dvs. at individer registreret med ukendt adresse eller udelukkende med et fartøj eller en postboks som deres adresse ikke anses for at leve op til kravet om folkeregistreret adresse. Det er rederiets ansvar, at fartøjets bemandingsliste lever op til kravene i bemandingsbekendtgørelsen, og følgeligt også rederiets ansvar at besætningsmedlemmerne er korrekt registreret i det grønlandske CPR-register.

Hvis et besætningsmedlem har været registreret med ukendt adresse i mere end fjorten måneder inden for de seneste to kalenderår, kan vedkommende underskrive en tro og love-erklæring på, at han eller hun oprigtigt har opholdt sig i Grønland i tidsrummet hvor registreringen i folkeregisteret er utilstrækkelig. Forudsætningen er, at personen enten er korrekt registreret eller at rederiet kan dokumentere, at der er startet en proces for at gøre det. Derudover må besætningsmedlemmet selvfølgelig ikke afgive falsk erklæring, og rederiet må heller ikke presse besætningsmedlemmet til at afgive falsk erklæring. Du kan her hente erklæring på dansk eller her på grønlandsk.

Inden starten af turen skal listen over besætningen sendes til gf**@na***.gl“>GFLK på mail, gerne sammen eller samtidig med aktivmeldingen. For fartøjer uden internet ombord er det rederiets ansvar at indsende bemandingslisten. På listen skal oplyses navn, stillingsbetegnelse (i henhold til bekendtgørelsen), CPR-nummer og bopælskommune. Du kan hente formular her. 

Ved overtrædelse af bemandingsbekendtgørelsen vil rederiet som ansvarshavende for fartøjet blive gjort opmærksom herpå, og rederiet vil derefter have mulighed for at indsende eventuel rettelse af fejlagtig bemandingsliste eller fremvisning af dispensation eller dokumentation. Hvis ikke sagen kan afklares på denne måde, vil GFLK overgive sagen til anklagemyndigheden ved turens afslutning.

Ved kontrol af bemandingslisten ses der bort fra midlertidige udenlandsophold på op til fjorten måneder. Derudover kan der ansøges om dispensation fra bopæls- og skattekravet på baggrund af skoleophold (uanset relevans til fiskeriet), såfremt at personen har folkeregisteradresse i Grønland på tidspunktet for fiskeriet, eller for op til 50 % af den almene del af besætningen ved udnyttelsen af grønlandske kvoter i internationale områder. Dispensationer skal være afklaret forud for turens begyndelse, og anmodning herom sendes til ap*@na***.gl“>Departementet for Fiskeri og Fangst.

Læs også...

Fiskeri, Fangst og Jagtkontrol

Her kan du læse mere om GFLKs arbejde med kontrol inden for fiskeri, fangst og jagt.

Fartøjsovervågning

GFLK overvåger fiskefartøjer ved hjælp af satellitudstyr. Bestemte fartøjer har pligt til at installere udstyr til overvågning for at kunne drive erhvervsfiskeri.

Bemanding af fartøjer

Her kan du læse om de gældende regler for bemanding på fiskefartøjer

Landingskontrol

Kommer senere…

Kontrolstatistik

Her kan du finde statistik over det arbejde GFLK foretager. Kontrolstatistikken opgøres kvartalvis og opdateres snarest efter data er til rådighed.

Scroll to Top